Varsel om tilsyn med fyringsanlegg

Varsel om tilsyn med fyringsanleggNordtroms Brannvesen vil foreta tilsyn med fyringsanlegget på tidspunkt angitt i sms.

Dersom tidspunktet ikke passer, gi tilbakemelding snarest mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt.


Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 17. desember 2015 (Forskrift om brannforebygging) § 17.

Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 17. desember 2015 (Forskrift om brannforebygging) kap. 2. 


Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere. Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.


Tilsynet vil omfatte kontroll av at:

•eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret

•nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen

•ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert

•anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt

•lovpålagt røykvarsler og slukkeutstyr finnes

•det er rømningsveier i boligen


Om du har hund, må denne holdes på avstand, slik at tilsynet kan gjøres uten ulempe.