Organisasjon


Organisasjon

 

Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a / §28-1e. Samarbeidsavtalen

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107

Organisasjonskart