Søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer

Søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer


For virksomheter som ønsker å selge pyrotekniske varer, ber vi om at DSB sitt skjema , Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare, fylles ut og sendes inn til oss.


Fyll inn alle feltene i skjemaet og legg ved vedleggene som etterspørres.

Det skal også legges ved en skisse (side 2) over handelslokalet, oppbevaringsrom og/eller container.

På skissen skal det minimum fremkomme:

-branncelleinndeling med angitt brannklasse på vegger, tak, dører, m.m.

-rømningsveier

-hvor fyrverkeriet lagres og hvor det selges

-plassering av slokkemidler

-relevante sikkerhetsavstander

-informasjon om hva bygget forøvrig brukes til.

Se kapittel 9 i veiledningen for mer informasjon.


Før skjemaet fylles ut anbefaler vi at ansvarshavende gjennomgår Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Ansvarshavende er pliktig å sette seg inn i og følge kravene i forskriften.

For utfyllende informasjon om forskriftskravene, se DSB sin Veiledning om håndtering av fyrverkeri.


Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §2-2 stiller krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå ved håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og på bakgrunn av dette vurdere risiko.

Som et hjelpemiddel for å gjennomføre en enkel risikovurdering kan dette veiledningsheftet benyttes.


Skjemaet, med tilhørende vedlegg, sendes enten inn til:

post@nordtromsbrannvesen.no

eller

Nord-Troms Brannvesen

Postboks 114

9161 Burfjord


Ta kontakt dersom dere har noen spørsmål.