Forebyggende

Forebyggende avdeling

Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i de særskilte brannobjektene, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. 


Forebyggende avdeling har gode kunnskaper om brannfarlig og eksplosiv vare. Søknader om handel med og oppskyting av fyrverkeri blir behandlet ved denne avdelingen.


Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/


§ 1.Formål

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.


§ 2.Saklig virkeområde

Loven gjelder alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon samt sentral og lokal organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernsarbeidet.

Loven gjelder også ulykkes- og skadeforebyggende plikter i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på land, samt krav til beredskap og innsats overfor akutte ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt.Kontaktinformasjon:

Bernt-Thomas Åbyholm

Stilling: avdelingsleder / forebyggende


Telefon: +47 960 97 751

E-post: bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no

 

Odd-Harald Grøtterud

Stilling: Branninspektør


Telefon: +47 960 97 752

E-post: odd.grotterud@kvanangen.kommune.noArbeid som avdeling utfører, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.