Beredskap

Beredskapsavdelingen

Hovedoppgaven er å være innsatsstyrke ved brann og være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.

Beredskapsavdelingen har gode kunnskaper om brann og redningstekniske spørsmål.Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/§ 1.Formål

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.


§ 2.Saklig virkeområde

Loven gjelder alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon samt sentral og lokal organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernsarbeidet.

Loven gjelder også ulykkes- og skadeforebyggende plikter i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på land, samt krav til beredskap og innsats overfor akutte ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt.FOR-2002-06-26-729 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729Kontaktinformasjon

Pål Edvardsen,

Stilling: avdelingsleder / beredskap


Telefon: +47 960 97 760

E-post: pal.edvardsen@kvanangen.kommune.no


Arbeid som avdelingen utfører, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.