Behovsprøvd feiing og tilsyn

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD


Organisasjonsnummer

940 331 102


Telefon

+47 960 97 750


E-post

post@nordtromsbrannvesen.no


Område

Kart


Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 Behovsprøvd feiing og tilsyn


Hver dag er vi i Nord-Troms brannvesen rundt i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune for å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger, fritidsboliger, m.m.

Vi møter mange trivelige mennesker på våre besøk. Mange slår av en prat og har gjerne noen spørsmål. Mange spørsmål går gjerne igjen, og vi vil derfor besvare noen av de her.

 

Feie- og tilsynstjenesten har endret seg i årenes løp, og vil nok fortsette med det. Og målet er at det alltid skal bli bedre.

Den 01.01.2016 trådte forskrift om brannforebygging i kraft og la klare føringer for hvordan denne endringen skulle skje.

Om feiing og tilsyn sier forskriften at dette skal utføres etter behov, altså ikke etter en fastsatt hyppighet, i alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg. Det vil si at noen får besøk hvert år, og andre får besøk sjeldnere. Minimumsfrekvensen på fire år er også fjernet.  

Feiing og tilsyn har ikke nødvendigvis samme hyppighet, og vil kunne bli gjennomført på ulike tidspunkter. Hyppigheten settes etter en faglig vurdering gjort av våre feiere basert på bl.a. sotmengde, fyringsmønster, risiko, m.m. 


Feie- og tilsynsgebyret er likt for alle uavhengig av hvor ofte du får besøk, og er basert på selvkostprinsippet. Det administreres og innkreves av den enkelte kommune.

Behovsprøvd feiing og tilsyn, informasjon om gebyrene og byggeieres plikter kan du lese mer om i gebyrregulativet på vår nettside:

http://nordtromsbrannvesen.no/gebyrregultiv.htmlNord Troms Brannvesen