Admini- strasjon

Postadresse

BRANNVESENET NORD

GARGU 8

9161 BURFJORD


Organisasjonsnummer

940 331 102


Telefon

+47 960 97 750


E-post

post@brannnord.no


Område

Kart


Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 Administrasjon

Hovedoppgaven er å lede brannvesenets totale virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunens bestemmelser.


 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/


 

§ 1.Formål

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.


 

§ 2.Saklig virkeområde

Loven gjelder alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon samt sentral og lokal organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernsarbeidet.

Loven gjelder også ulykkes- og skadeforebyggende plikter i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på land, samt krav til beredskap og innsats overfor akutte ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt.Kontaktinformasjon:

Nils-Arnold Nilsen

Stilling: Brannsjef Region Nord Troms


Telefon: +47 960 97 750

E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no


Arbeid som avdeling utfører, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.