Feiertjenesten

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD

 

Besøksadresse

RÅDHUSET

GARGU 8

9161 BURFJORD

 

E-post

post@nordtromsbrannvesen.no

 

Område

Kart

 

Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 

 

Feiertjenesten

Hovedoppgaven er å gjennomføre feiing og ildsted tilsyn i bygg med fyringsanlegg, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. Feiertjenesten har gode kunnskaper om installasjon av ildsted, fyringsrutiner mm.

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/

 

§ 1.Formål

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

 

§ 2.Saklig virkeområde

Loven gjelder alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon samt sentral og lokal organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernsarbeidet.

Loven gjelder også ulykkes- og skadeforebyggende plikter i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på land, samt krav til beredskap og innsats overfor akutte ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt.

 

 

Kontaktinformasjon:

Per-Richard Reiersen

Stilling: Feiersvenn

 

Telefon: +47 96 09 77 53

E-post: per.reiersen@kvanangen.kommune.no

 

Hans-Henrik Karlstrøm

Stilling: Feiersvenn

 

Telefon: +47 96 09 77 54

E-post: hans.karlstrom@kvanangen.kommune.no

 

Geir Wahlgren

Stilling: Feiersvenn

 

Telefon: +47 96 09 77 55

E-post: geir.wahlgren@kvanangen.kommune.no

 

 

Arbeid som avdelingen utfører, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.