Beredskap

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD

 

Organisasjonsnummer

940 331 102

 

Telefon

+47 960 97 750

 

E-post

post@nordtromsbrannvesen.no

 

Område

Kart

 

Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 

 

Beredskapsavdelingen

Hovedoppgaven er å være innsatsstyrke ved brann og være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.

Beredskapsavdelingen har gode kunnskaper om brann og redningstekniske spørsmål.

 

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/

 

 

§ 1.Formål

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

 

§ 2.Saklig virkeområde

Loven gjelder alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon samt sentral og lokal organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernsarbeidet.

Loven gjelder også ulykkes- og skadeforebyggende plikter i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på land, samt krav til beredskap og innsats overfor akutte ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt.

 

 

FOR-2002-06-26-729 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729

 

 

Kontaktinformasjon

Pål Edvardsen,

Stilling: avdelingsleder / beredskap

 

Telefon: +47 960 97 760

E-post: pal.edvardsen@kvanangen.kommune.no

 

Arbeid som avdelingen utfører, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.